Vendim KKT - Dt.29.12.2014 Vendim Nr1

Postuar më: 29 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin " Qendra e trajnimit per arsimin profesional",Kamez,Tirane http://www.azht.gov.al/files/news_files/Vendimi_nr._1_dt.29.12.2014_Qendra_e_Trajnimit_per_Arsimin_Profesional_UBT.pdf

Vendim KKT - Dt.29.12.2014 Vendim Nr2

Postuar më: 29 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes ndertimore per objektin"Rafineri per prodhimin e bitumeve dhe nen produkteve te naftes" ne elbasan

Vendim KKT - Dt.29.12.2014 Vendim Nr3

Postuar më: 29 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes ndertimore per hidrocentralet "German 1 , 2 , 3 dhe 4" ne perroin Zalli i Germanit , Komuna Komsi , Qarku Diber

Vendim KKT - Dt.29.12.2014 Vendim Nr4

Postuar më: 29 Dhjetor 2014
Per percaktimin e ceshtjes / zones se rendesise kombetare ne Planifikimin e territorit,identifikuar si kurora e gjelber e Tiranes

Vendim KKT - Dt.29.12.2014 Vendim Nr5

Postuar më: 29 Dhjetor 2014
Per identifikimin e zonave te urbanizuara ne te gjithe terrritorin e Republikes se Shqiperise dhe miratimin e hartave ku mund te nderhyhet ne funksion te zhvillimit urban

Vendim KKT - Dt.03.12.2014 Vendim Nr1

Postuar më: 03 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes se ndertimit per zgjerimin e rrjetit nepermjet shtimit te antenave per 20 stacione baze

Vendim KKT - Dt.03.12.2014 Vendim Nr2

Postuar më: 03 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes se ndertimit per linjen ajrore te interkonjeksionit 400 KV Shqiperi - Kosove

Vendim KKT - Dt.03.12.2014 Vendim Nr3

Postuar më: 03 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes se ndertimit per uzinen e prodhimit te ferrokromit ne Elbasan

Vendim KKT - Dt.03.12.2014 Vendim Nr4

Postuar më: 03 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes se ndertimit te parkut eolik Synej , Kavaje

Vendim KKT - Dt.03.12.2014 Vendim Nr5

Postuar më: 03 Dhjetor 2014
Per miratimin e lejes se ndertimit per impiantin e perpunimit te rerave bituminoze , Patos Fshat , Fier
Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin " Qendra e trajnimit per arsimin(...) 29-12-2014