AZHT - Struktura e Institucionit

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË

1. Agjencia drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e saj dhe përgjigjet para Kryeministrit.

2. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Zhvillimit të Territorit emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me urdhër të Kryeministrit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm, i cili është, njëkohësisht, drejtor i një drejtorie, emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm.

3. Funksionimi i brendshëm i Agjencisë bëhet sipas rregullores përkatëse, të miratuar me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të saj.

4. Numri i punonjësve të Agjencisë të jetë, gjithsej, 43 veta. Struktura dhe organika e Agjencisë miratohet me urdhër të Kryeministrit.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT E AGJENCISË

1. Agjencia kryen funksionet e sekretariatit teknik të Këshillit Kombëtar të Territorit. Në këtë kuadër, Agjencia ka përgjegjësi për të:

a) pranuar dokumentacionin për shqyrtim dhe miratim në Këshillin Kombëtar të Territorit;

b) organizuar mbledhjet e KKT-së;

c) përgatitur dhe administruar dokumentacionin që shqyrtohet në to. Agjencia ka kompetencë dhe përgjegjësi për të organizuar, drejtuar dhe bashkërenduar procesin me autoritetet e tjera përgjegjëse, në nivel qendror dhe/ose vendor, me qëllim përgatitjen për shqyrtim dhe miratim të dokumenteve në kompetencë të KKT-së, sipas parimit të shërbimit me një ndalesë;

ç) bashkëpunuar me njësitë e qeverisjes vendore dhe institucionet e tjera përgjegjëse për çështje të planifikimit dhe të zhvillimit të territorit, që janë në kompetencë të KKT-së;

d) kryer komunikimin me palë të treta, për llogari të KKT-së;

dh) komunikuar, për të shpërndarë dhe për të botuar, në sistemin elektronik të lejeve, vendimet dhe dokumentet e miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

e) vënë në zbatim vendimet e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe për të monitoruar zbatimin e tyre nga njësitë e qeverisjes vendore e institucionet e tjera përgjegjëse;

ë) kryer monitorimin e zhvillimeve në territor, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, për të përgatitur raportin përkatës dhe për të informuar Këshillin Kombëtar të Territorit e autoritetet e tjera që kanë përgjegjësi në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;

f) ofruar mbështetje ndaj njësive të qeverisjes vendore në proceset e tyre të zbatimit të instrumenteve të drejtimit të zhvillimit, sipas legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

g) përfaqësuar Këshillin Kombëtar të Territorit, në të gjitha çështjet objekt shqyrtimi gjyqësor, që kanë lidhje me vendimet e miratuara dhe procedurat e kryera nga Këshilli Kombëtar i Territorit.

2. Agjencia siguron që dokumentet e kontrollit të zhvillimit, në nivel qendror e vendor, të jenë në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me dokumentet e miratuara të planifikimit në çdo nivel.

 

 

Nr.

Pozicioni

Kategoria

Numri

1

Drejtor i Përgjithshëm

II-a

1

 

Sekretare

 

1

2

Drejtoria për Monitorimin e Zhvillimeve në Territor

 

6

 

Drejtor

II-b

1

2.1

Sektori i Monitorimit

 

2

 

Specialist

IV-a

2

2.2

Sektori i Certifikatës së Përdorimit

 

3

 

Përgjegjës

III-a/1

1

 

Specialist

IV-a

2

3

Drejtoria për Zhvillimet në Territor

 

8

 

Drejtor

II-b

1

3.1

Sektori i Sekretarisë së  KKT-së

 

4

 

Përgjegjës

III-a/1

1

 

Specialist

IV-a

3

3.2

Sektori i  Zhvillimit të Territorit

 

3

 

Përgjegjës

III-a/1

1

 

Specialist

IV-a

2

4

Drejtoria e GIS

 

6

 

Drejtor

II-b

1

4.1

Sektori i GIS

 

3

 

Përgjegjës

III-a/1

1

 

Specialist

IV-a

2

4.2

Sektori i Administrimit të Informacionit Hartografik

 

2

 

Specialist

IV-a

2

5

Drejtoria e Asistencës së NJ.Q.V.-ve

 

5

 

Drejtor

II-b

1

 

Specialist

IV-a

4

6

Drejtoria e Financës & Shërbimeve Mbështetëse

 

10

 

Drejtor

II-b

1

6.1

Sektori Financës

 

3

 

Përgjegjës

III-a/1

1

 

Specialist

IV-a

2

6.2

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

 

6

 

Përgjegjës

III-b

1

 

Specialist arkive

IV-b

1

 

Specialist protokoll

IV-b

1

 

Magazinier

 

1

 

Shofer

 

1

 

Pastruese

 

1

7

Drejtoria e Juridike

 

6

 

Drejtor

II-b

1

7.1

Sektori i Legjislacionit

 

3

 

Përgjegjës

III-a/1

1

 

Specialist

IV-a

2

7.2

Sektori i Asistencës Juridike

 

2

 

Specialist

IV-a

2

 

 

 

Totali

43

 

 

Dokumentet e bashkangjitur
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 27 Shkurt 2019, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e(...) 27-02-2019