Informacion Shtese dhe Link-e

Informacion Shtese dhe Link-e

Me poshte mund te gjeni link-et perkatese per te marre informacionin te metejshem mbi sistemin e-Leje.

 

Ministria e Zhvillimit Urban

http://www.zhvillimiurban.gov.al/al/e-lejet-e-ndertimit

http://www.zhvillimiurban.gov.al/al/newsroom/lajme/leja-e-ndertimit-me-e-thjeshte-se-kurre

 

AKSHI

http://www.akshi.gov.al/pki

http://www.akshi.gov.al/pki/nenshkrimi-elektronik

 

e-Albania

https://e-albania.al/ealbania.aspx

https://e-albania.al/perdorimi.aspx

https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=6093#

 

Kontakt Info

info.eleje@azht.gov.al
 

 

 

 

Vendim KKT - Dt.27.04.2018 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të(...) 19-09-2018