Material per Llojet e Lejeve

Material per Llojet e Lejeve

Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për leje ndërtimi nëpërmjet portalit e-Albania për llojet e mëposhtme të lejeve:


• Aplikim për lëshimin e një leje zhvillimi:
- Për instruksione mbi aplikimin për leje zhvillimi për vendimmarrjen e të cilave është përgjegjës Këshilli Kombëtar i Territorit klikoni këtu;
- Për instruksione mbi aplikimin për leje zhvillimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu;
• Aplikim për lëshimin e një leje ndërtimi sipas kategorisë duke përfshirë leje për një ndërtim të ri, prishje ndërtimi apo shtesë në ndërtimin ekzistues:
- Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi për ndërtime të reja apo shtesa, me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2 pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu;
- Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi për vendimmarrjen e të cilave është përgjegjës Këshilli Kombëtar i Territorit klikoni këtu;
- Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu;
- Për më tepër instruksione mbi aplikimin për t'u pajisur me leje për prishje ndërtimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu;
• Kërkesë për lëshimin e deklaratës paraprake për kryerje punimesh (Për më tepër instruksione klikoni këtu);
• Kërkesë për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit:
- Për më tepër instruksione mbi kërkesën për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit në Këshillin Kombëtar të Territorit klikoni këtu;
- Për më tepër instruksione mbi kërkesën për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu;
• Aplikim për lëshimin e lejes për rishikimin e kushteve të Iejes së ndërtimit (Për më tepër instruksione klikoni këtu);
• Aplikim për lëshimin e lejes për ndryshimin e aktiviteteve dhe/ose funksioneve të njësisë individuale (Për më tepër instruksione klikoni këtu);
• Kërkesë për lëshimin e certifikatës së përdorimit (Për më tepër instruksione klikonikëtu);
• Aplikim për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit:
- Për më tepër instruksione mbi aplikimin për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit në Këshillin Kombëtar të Territorit klikoni këtu;
- Për më tepër instruksione mbi aplikimin për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu.

Për çdo fazë në të cilën do të kalojë aplikimi, ju do të njoftoheni automatikisht me anë e-mail-it, si dhe do të mund të shihni statusin e aplikimit tuaj nëpërmjet shërbimit te gjurmueshmërisë.

Për të aplikuar për nënshkrim elektronik duhet të ndiqen këto hapa:

• Kërkesë nga personi i cili kërkon të pajiset me nënshkrim elektronik drejtuar AKSHI-t (të specifikohet që ky nënshkrim do të përdoret në kuadër të përdorimit në sistemin elektronik të Lejeve të Ndërtimit)
• Plotësimi i formularit të aplikimit (formulari mund të shkarkohet më poshtë) 
• Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card)

Për pyetje lidhur me nënshkrimin elektronik, mund të kontaktoni me e-mail në pki@akshi.gov.al
Për paqartësi lidhur me aplikimin në sistemin e e-lejeve, mund të kontaktoni me e-mail në eleje@zhvillimiurban.gov.al

Dokumentacioni i nevojshëm
-Lista e dokumenteve shoqëruese ndryshon në varësi lejes që aplikohet

Kujdes:
-Dokumentacioni shoqërues duhet të jetë në format PDF ose DWG

Hapat e procedurës
-Ju duhet të jeni të loguar në portalin e-Albania paraprakisht
-Ndiqni hapat e aplikimit

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Më shumë
Nga e hëna në të enjte 8.00 - 16.30, ditën e premte 8.00 - 14.00

Kontakti

Adresa

Rr. Themistokli Germenji, Pallati Frasheri, Kati 2 Tirane 1001

email: info@azht.gov.al

-> Formular Aplikimi per Certifikate Elektronike

 

Dokumentet e bashkangjitur
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 27 Shkurt 2019, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e(...) 27-02-2019