Trajnime

Trajnimet e zhvilluara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit për sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit e-lejet

Nr. Faza e trajnimit Periudha e zhvillimit Nr. i personave të trajnuar Institucionet e trajnuara
1 Faza e I-rë 6.4.2016 - 19.4.2016 248 61  Njësitë e Qeverisjes Vendore
Institucione si IMK, KKU, ARSH, ALUIZNI, ZRPP, IKMT, OSHEE, AKBN, UK , etj
Strukturat teknike të Ministrive të linjës
2 Faza e II-të 25.4.2016 - 11.5.2016 283 61  Njësitë e Qeverisjes Vendore
Institucione si IMK, KKU, ARSH, ALUIZNI, ZRPP, IKMT, OSHEE, AKBN, UK , etj
Projektues
3 Faza e III-të 20.6.2016 - 30.6. 2016 397 61  Njësitë e Qeverisjes Vendore
Institucione si IMK, KKU, ARSH, ALUIZNI, ZRPP, IKMT, OSHEE, AKBN, UK , etj
Strukturat teknike të Ministrive të linjës
Projektues
4 Faza e IV-rt 12.10.2017 - 26.10.2017 273 MZSH, UK, ZRPP, ALUIZNI
Njësitë e Qeversjes Vendore dhe IMT
  Totali i personave të trajnuar 1201  
         
*Përvec fazave të trajnimeve të sipërpërmendura Agjencia e Zhvillimit te Territorit ka zhvilluar trajnime, sipas kërkesave specifike të institucioneve të interesuara veçanerisht pas datës 1.09.2016, në ambjentet e veta në ditë dhe kohë të ndryshme. Numri total I personave të trajnuar në ambjentet  e AZHT është 119 persona të cilet kanë qenë specifikisht: ALUIZNI - 19; MZSH -32; UK - 22; ZVRPP - 35; Bashki dhe IVMT - 70; OSHEE - 19; Ministri - 2 persona.
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 27 Shkurt 2019, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e(...) 27-02-2019