Vendim KKT - Dt.02.02.2018 Vendim Nr 2 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të(...) 02-02-2018