Urdhri final

Urdhri final

Dokumentet e bashkangjitur
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i nënstacioneve 110 KV Himarë dhe Orikum, si dhe zgjatimet e linjave 35KV" 21-07-2017