Foto Galeri

Takim me autoritetet përgjegjëse të informacionit gjeohapësinor, date 18.04.2017 prane ASIG-ut