Vendim KKT - Dt.27.04.2018 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të(...) 19-09-2018