P R O J E K T - V E N D I M Nr.01, Datë 13.01.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE TË NGURTA 27-01-2020