Postuar më: 19 Qershor 2018

Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën  e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për  aktivitetin e saj.Ftohen subjektet  (brënda sistemit të qeverisjes  së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet  e kalimit.

 

Nr

Emërtimi

Njësia/Matëse

 Sasia

  1.  

Computer Compaq HDX200

copë

1

2.

Printer HPLJ 1320

copë

2

3.

Printer Color 2550LJ

copë

1

4.

Printer Color 1280

copë

1

5.

Fotokopje Sharp 5316

copë

1

6.

Epson ALM200

copë

1