Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr7

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 kv në 20 kv, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian të Tiranës, Bashkia Tiranë”, me subjekt kërkues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a

Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr6

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme Vendore”, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Agjencisë së Zhvillimit të Territorit.

Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr5

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë kati i Godinës së Morgut të Mjekësisë Ligjore”, me subjekt kërkues Instituti i Mjekësisë Ligjore.

Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr4

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Fabrikë Pasurimi Kromi”, në Ternovë, Njësia Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë, me propozim të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.

Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr3

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Depozita Hidrokarbure (gazoil, benzinë, solar), në zonën energjitike dhe industriale të Porto Romanos, Bashkia Durrës”, me subjekt kërkues shoqërinë “Tirana Bank” sh.a.

Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr2

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për miratimin në parim të kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimi i zonave ekzistuese”, me propozim të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)

Vendim KKT - Dt.30.12.2015 Vendim Nr1

Postuar më: 30 Dhjetor 2015
Për miratimin në parim si Zona të Rëndësisë Kombëtare në planifikim, të zonave me përparësi zhvillimin e turizmit”, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Vendim KKT - Dt.03.12.2015 Vendim Nr.1

Postuar më: 03 Dhjetor 2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Zgjerimi i Sheshit me funksion vendparkimi, në perëndim dhe jug-lindje të Stadiumit “Loro Boriçi”, Bashkia Shkodër

Vendim KKT - Dt.01.12.2015 Vendim Nr.5

Postuar më: 01 Dhjetor 2015
Për miratimin e ndryshimit të titullit të Projektit të përcaktuar në Vendimin e KKT-së nr. 14, datë 08.04.2014 “Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit, për kompleksin arsimor dhe qendrën sociale për fëmijë jetimë, Komuna Kashar, qarku Tiranë

Vendim KKT - Dt.01.12.2015 Vendim Nr.4

Postuar më: 01 Dhjetor 2015
“Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë Shërbimi 1 kat”, Rinas, Bashkia Krujë, me subjekt kërkues shoqërinë “Alb-Control” sh.a.
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 kv në 20 kv,(...) 30-12-2015