Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 1

Postuar më: 16 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 1 Miratimin e ndryshimit te trete ne Planin Kombetar Sektorial per projektin e Gazsjellesit Trans Adriatik (Projekti TAP)

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 2

Postuar më: 16 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 2 Miratimin e ndryshimit tE trete te Lejes Zhvillimore Komplekse (Lejes sd Zhvillimit dhe Lejes sd Nddrtimit). td miratuar me vendimin e KKT-sd Nr. 1, date 08.04.2014 "Pdr miratimin e l,ejes Zhvillimore Komplekse pdr Gazsjell6sin Trans Adriatik (projekti TAP)

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Rehabilitimi I impantit 110 KV I nënstacionit Laç 2 dhe rikonstruksioni I linjës TL 110 KV, Laç 1- Laç 2", Bashkia Kurbin

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 4

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 4 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Zgjerim i nënstacionit të Komanit, Bashkia Vau i Dejës

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 8

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 8 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: Zgjerimi I rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Telekom Albania" nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 9

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 9 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: Zgjerim I rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Telekom Albania" nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr13

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT Nr.13 - Dt.12.12.2017 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Hyrja qëndrore e Qendrës Spitalore Universitare "Nene Tereza" me vendndodhje në Bashkinë Tiranë"

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr14

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr14 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Objekt Polifunksional Berat Trade, Bashkia Berat"

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 15

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 15 për miratimin e ndryshimeve në project gjatë ndërtimit për bojektin:"Pikë shitje me pakicë të kratburanteve dhe ambiente shërbimi", me vendndodhje në rrugën nacionale Tiranë-Durrës, Bashkia Tiranë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 16

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 16 Miratimin e shtyrjes se afatit dhe ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit per objektin: "Godine banimi dhe sherbimesh l, 3 dhe 4 kate mbi toke dhe I kat nentoke, Rruga e Durresit",
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 1 Miratimin e ndryshimit te trete ne Planin Kombetar Sektorial per projektin e Gazsjellesit Trans Adriatik(...) 16-12-2017