Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 1

Postuar më: 16 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 1 Miratimin e ndryshimit te trete ne Planin Kombetar Sektorial per projektin e Gazsjellesit Trans Adriatik (Projekti TAP)

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 2

Postuar më: 16 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 2 Miratimin e ndryshimit tE trete te Lejes Zhvillimore Komplekse (Lejes sd Zhvillimit dhe Lejes sd Nddrtimit). td miratuar me vendimin e KKT-sd Nr. 1, date 08.04.2014 "Pdr miratimin e l,ejes Zhvillimore Komplekse pdr Gazsjell6sin Trans Adriatik (projekti TAP)

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Rehabilitimi I impantit 110 KV I nënstacionit Laç 2 dhe rikonstruksioni I linjës TL 110 KV, Laç 1- Laç 2", Bashkia Kurbin

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 4

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 4 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Zgjerim i nënstacionit të Komanit, Bashkia Vau i Dejës

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 6

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 6 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të energjisë,hidrocentralit "Jetoni",në përroin e Tuçepit,degë e lumit Drin I Zi ",Bashkia Bulqize,Qarku Diber

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 7

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 7 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të energjisë,hidrocentralit "Mireshi",në përroin e Mireshit,degë e lumit Drin I Zi",Bashkia Bulqize,Qarku Dibër"

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 8

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 8 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: Zgjerimi I rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Telekom Albania" nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 9

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 9 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: Zgjerim I rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Telekom Albania" nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 10

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 10 PER MIRATIMIN E LEJES SE NDERTIMIT PER OBJEKTIN: "ZGJERIMI I RRJETIT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TE OPERATORIT "VODAFONE ALBANIA" NEPERMJET SHTIMIT TE ANTENAVE PER 7 STACIONE BAZE"

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 11

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 11 Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:"Godinë Polifunksionale "Eyes of Tirana" 5,6,8,9,11,15,21,24 kate,me 4 kate nëntokë ,në kryqëzimin e rrugës së Kavajës dhe rrugës së Durrësit,Bashkia Tiranë"
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 1 Miratimin e ndryshimit te trete ne Planin Kombetar Sektorial per projektin e Gazsjellesit Trans Adriatik(...) 16-12-2017