Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 06

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 06 Miratimin me kusht te Lejes sE Ndertimit te Infrastruktures: "Ndertimi Linja TL, 110 kV, Nenstacioni Sallmone - Gjiri i Lallzit dhe shtese trakti 110 kV ne Nenstacionin Sallmone", me vendndodhje ne Bashkind Durres dhe Shijak

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 07

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 07 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "PermirEsimi i infrastruktures arsimore, ne Bashkine e Tiranes, zona l, sheshi 11/1, Rruga "Paisi Vodica

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 08

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 08 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Permir6simi i infrastruktures arsimore, ne Bashkine e Tiranes, zona l, sheshi 11/1, Rruga "Eshref Frasheri

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 09

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 09 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertimi i godines se re te maternitetit 4 kate mbitoke dhe 1 kat nentoke,rikonstruksion i spitalit kryesor dhe poliklinikes",brenda territorit te spitalit rajonal Lezhe"

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 10

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 10 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Fabrike per prodhimin e sistemeve dhe pjeseve elektrike per automobile, Bashkia Fier".

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 13

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 13 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertimi i burimit te ri gjenerues te energjise, Hec Veleshica 1 dhe Hec Veleshica 2, ne lumin e Veleshices dege e lumit Drini i Zi, Bashkia Diber dhe Bashkia Kukes, Qarku Diber dhe Qarku Kukes"

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 14

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 14 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertimi i burimit te ri gienerues te energjise,Hec DRITA, Lumi i Gashit, Bashkia Tropoje, Qarku Kukes".

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 19

Postuar më: 12 Korrik 2019
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 19 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Kapanon per grumbullim perimesh, Bashkia Rrogozhine"

Vendim KKT - Dt.17.05.2019 Vendim Nr 03

Postuar më: 17 Maj 2019
Vendim KKT - Dt.17.05.2019 Vendim Nr 03 Miratimin e Planit te Pergjithshem Vendor, Bashkia Vore

Vendim KKT - Dt.17.05.2019 Vendim Nr 04

Postuar më: 17 Maj 2019
Vendim KKT - Dt.17.05.2019 Vendim Nr 04 Miratimin e Rishikimit te Planit te Pergjithshem Vendor, Bashkia Vlore
Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 06 Miratimin me kusht te Lejes sE Ndertimit te Infrastruktures: "Ndertimi Linja TL, 110 kV, Nenstacioni(...) 12-07-2019