Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 04

Postuar më: 27 Shkurt 2019
Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 4 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin:"Rikonstruksion dhe shtese ne godinen e Pediatrise ne QSUT, Bashkia Tirane" .

Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 08

Postuar më: 27 Shkurt 2019
Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 08 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Godina e re e stacionit te PMNZ-se dhe ambienteve ndihmese te saj dhe prishja e godines ekzistuese", me vendndodhje ne Aeroportin NderkombEtar te Tiranes 'Nene Tereza" (TIA), me subjekt zhvillues 'oTirara International Airport'' sh.p.k.

Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 09

Postuar më: 27 Shkurt 2019
Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 09 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Rikonstruksioni i rrugeve lidhese me pisten, Taxiway B, Taxiway W2, Taxiway W ne Aeroportin Nderkombetar te Tiranes 'Nene Teteza" (TIA)", me subjekt zhvillues "Tirana Intemational Airport" sh.p.k.

Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 12

Postuar më: 27 Shkurt 2019
Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 12 Miratimin e lejeve te zhvillimit/ndertimit nga autoritetet e zhvillimit te territorit , ne njesite qe i perkasin sistemeve Urban (UB),Bujqesor (B) dhe Natyror (N).

Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 13

Postuar më: 27 Shkurt 2019
Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 13 Miratimin me kusht te Lejes sE Ndertimit per objektin: "StallE per rritjen e dhive", me vendndodhje ne Berdice e Madhe, Bashkia Shkoder, me zhvillues shoqerine "Chicken Land" sh.p.k.
Vendim KKT - Dt.27.02.2019 Vendim Nr 4 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin:"Rikonstruksion dhe shtese ne godinen e(...) 27-02-2019