Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: "Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja" Lot 1, Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 07

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 07 Miratimin e Lejes se Ndertimit · per objektin: "Ndertim magazine prane N/Stacionit 00/220/110 kV Tirana 2", me vendndodhje ne Bashkine Tirane

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertirn i dy magazmave me konstruksion n:ietalik dhe rikonstruksion i godines se zyrave 2 kat te Albgaz" me· vendndodhje ne territorin e Bashkise Fier

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Ionian Hotel Dhermi", me vendndodhje ne Bashkine Himare,

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 11

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 11 Miratimin e Lejes se Ndertirnit per objektin: "Rezidenca Primavera", me vendndodhje ne Bashkine Durres

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 13

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 13 Miratimin e rishikimit te kushteve te lejes se ndertimit te miratuar me Vendimin e Keshillit Kombetar te Territorit Nr.16, date 27.04.2018, per objektin "Ndertimi i kompleksit turistik San Pietro, Komuna Ishem, Qarku Durres"

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 14

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 14 Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit per objektin: "Godine polifunksionale 2, 4, 16 dhe 24 kate "Garden Building", me vendndodhje ne Rrugen e Kavajes, Bashkia Tirane,

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 15

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 15 Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertimi i Portit te Jahteve, Kalaja e Turres, Bashkia Kavaje"

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 16

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 16 Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertimi i impjantit industrial per perpunimin dhe menaxhimin e integruar te skrapeve metalike dhe ndertimin e landfillit perkates brenda territorit te Parkut Industrial, ne Komunen Rashbull, Bashkia Durres"

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 17

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 17 Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit te objektit: "Ndertimi i ·hidrocentralit "Moglice" dhe hidrocentralit "Banje", ne Qarkun Korce dhe Qarkun Elbasan"
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: "Rehabilitimi i segmentit rrugor(...) 28-02-2020