Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 01

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 01 Miratimin e Lejes se Zhvillimit p6r objektin: 'Nd€rtimi i Landfillit Rajonal p0r depozitimin e mbetjeve te ngurta ne Rajoqfn e Vlores", me vendndodhje ne Bashkin6 Vlore

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 02

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 02 Miratimin me kusht te Lejes si! Ndertimit te Infrastruktures: "Ndertimi i Landfillit Rajonat per depozitimin e mbetjeve te ngurta ne'Rajonin e Vlores

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: "Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja" Lot 1, Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 05

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 05 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: "Rikonstruksion i segmentit te Rruges Gusmar-Km;", me vendndodhje ne Bashkite Tepelene dhe Himare

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 07

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 07 Miratimin e Lejes se Ndertimit · per objektin: "Ndertim magazine prane N/Stacionit 00/220/110 kV Tirana 2", me vendndodhje ne Bashkine Tirane

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertirn i dy magazmave me konstruksion n:ietalik dhe rikonstruksion i godines se zyrave 2 kat te Albgaz" me· vendndodhje ne territorin e Bashkise Fier

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 09

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 09 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Godina hotelerie, banimi dhe sherbimesh 4 dhe 5 kate me 3 kate parkimi nentoke", me vendndodhje ne Bashkine Sarande

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Ionian Hotel Dhermi", me vendndodhje ne Bashkine Himare,

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 11

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 11 Miratimin e Lejes se Ndertirnit per objektin: "Rezidenca Primavera", me vendndodhje ne Bashkine Durres

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 12

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 12 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Rikonstruksion pa ndryshim funksioni, Hotel PLAZA", me vendndodhje ne Bashkine Tirane
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se(...) 28-07-2020