Arkivi i Vendimeve KKT

 

 

 

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

   ARKIVI I VENDIMEVE KKT

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vendim KKT - Dt.02.02.2018 Vendim Nr 2 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të(...) 02-02-2018