Arkivi i Vendimeve KKT

 

 

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

   ARKIVI I VENDIMEVE KKT

 

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i nënstacioneve 110 KV Himarë dhe Orikum, si dhe zgjatimet e linjave 35KV" 21-07-2017